Lịch bay dự kiến

13/11/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:00 - 07:00
VJ207 TBB - SGN 07:35 - 08:35
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:25 - 11:05
BL324 SGN - TBB 13:15 - 14:25
BL325 TBB - SGN 15:00 - 16:10

14/11/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:00 - 07:00
VJ207 TBB - SGN 07:35 - 08:35
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:25 - 11:05
VN1651 HAN - TBB 11:30 - 13:15
VN1650 TBB - HAN 14:00 - 15:15
BL324 SGN - TBB 13:15 - 14:25
BL325 TBB - SGN 15:00 - 16:10

15/11/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:00 - 07:00
VJ207 TBB - SGN 07:35 - 08:35
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:25 - 11:05
BL324 SGN - TBB 13:15 - 14:25
BL325 TBB - SGN 15:00 - 16:10

16/11/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:00 - 07:00
VJ207 TBB - SGN 07:35 - 08:35
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:25 - 11:05
VN1651 HAN - TBB 11:30 - 13:15
VN1650 TBB - HAN 14:00 - 15:15
BL324 SGN - TBB 13:15 - 14:25
BL325 TBB - SGN 15:00 - 16:10

17/11/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:00 - 07:00
VJ207 TBB - SGN 07:35 - 08:35
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:25 - 11:05
VN1651 HAN - TBB 11:30 - 13:15
VN1650 TBB - HAN 14:00 - 15:15
BL324 SGN - TBB 13:15 - 14:25
BL325 TBB - SGN 15:00 - 16:10

18/11/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:00 - 07:00 Sửa lại giờ bay
VJ207 TBB - SGN 07:35 - 08:35 Sửa lại giờ bay
BL324 SGN - TBB 13:15 - 14:25 Đổi k/h bay
BL325 TBB - SGN 15:00 - 16:10 Đổi k/h bay

19/11/2017

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:00 - 07:00
VJ207 TBB - SGN 07:35 - 08:35
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:25 - 11:05
VN1651 HAN - TBB 11:30 - 13:15
VN1650 TBB - HAN 14:00 - 15:15
BL324 SGN - TBB 13:15 - 14:25
BL325 TBB - SGN 15:00 - 16:10

 

Thư viện hình ảnh

 

Hệ Thống cảng hàng không

 

Lịch bay dự kiến

 

HỘP THƯ GÓP Ý