Lịch bay dự kiến

15/01/2018

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:15 - 07:15
VJ207 TBB - SGN 07:50 - 08:50
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:35 - 11:10
BL324 SGN - TBB 13:35 - 14:45
BL325 TBB - SGN 15:20 - 16:30

16/01/2018

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:15 - 07:15
VJ207 TBB - SGN 07:50 - 08:50
VN1651 HAN - TBB 11:30 - 13:15
VN1650 TBB - HAN 14:00 - 15:15

17/01/2018

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:15 - 07:15
VJ207 TBB - SGN 07:50 - 08:50
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:25 - 11:05
BL324 SGN - TBB 13:35 - 14:45
BL325 TBB - SGN 15:20 - 16:30

18/01/2018

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:15 - 07:15
VJ207 TBB - SGN 07:50 - 08:50
VN1651 HAN - TBB 11:30 - 13:15
VN1650 TBB - HAN 14:00 - 15:15
BL324 SGN - TBB 13:35 - 14:45
BL325 TBB - SGN 15:20 - 16:30

19/01/2018

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:05 - 07:05
VJ207 TBB - SGN 07:40 - 08:40
VJ449 HAN - TBB 08:25 - 10:05
VJ448 TBB - HAN 10:40 - 12:20
VN1651 HAN - TBB 11:30 - 13:15
VN1650 TBB - HAN 14:00 - 15:15
BL324 SGN - TBB 14:00 - 15:10
BL325 TBB - SGN 15:45 - 16:55

20/01/2018

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:15 - 07:15
VJ207 TBB - SGN 07:50 - 08:50
BL324 SGN - TBB 14:00 - 15:10
BL325 TBB - SGN 15:45 - 16:55

21/01/2018

Hãng bay Mã chuyến bay Lịch trình Thời gian Trạng thái
VJ206 SGN - TBB 06:05 - 07:05
VJ207 TBB - SGN 07:40 - 08:40
VJ449 HAN - TBB 07:15 - 08:55
VJ448 TBB - HAN 09:25 - 11:05
VN1651 HAN - TBB 11:30 - 13:15
VN1650 TBB - HAN 14:00 - 15:15
BL324 SGN - TBB 13:35 - 14:45
BL325 TBB - SGN 15:20 - 16:30

 

Thư viện hình ảnh

 

Hệ Thống cảng hàng không

 

Lịch bay dự kiến

 

HỘP THƯ GÓP Ý